تماس سریع

گروه آموزشی زیستاز

مولف سوالات زیست
تخصصی ترین گروه زیست شناسی کشور. مولف آزمون های معتبر کشوری. مولف کتاب های آیکیو و میکرو طبقه بندی گاج، فانتوم و لقمه های مهر و ماه

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 90%
جغرافیا 75%

تجربه و فعالیت

تخصصی ترین گروه زیست شناسی کشور | طراحان آزمونهای معتبر کشوری | مولفان کتابهای آیکیو و میکرو گاج، فانتوم و لقمه های مهر و ماه