پیمان رحیم زاده

تماس سریع

دکتر پیمان رحیم زاده

مولف سوالات شیمی
رتبه ۲ کنکور تجربی و ۵ زبان سال ۱۳۹۴. دانشجو پزشکی دانشگاه تهران. موسس آکادمی آموزشی دکتر رحیم زاده

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 90%
جغرافیا 75%

تجربه و فعالیت

رتبه ۲ کنکور تجربی و ۵ کنکور زبان ۱۳۹۴ | دانشجو پزشکی دانشگاه تهران | موسس آکادمی آموزشی دکتر رحیم زاده