محسنی کبیر

تماس سریع

استاد مرتضی محسنی کبیر

مولف سوالات دینی
کارشناس آموزشی صدا و سیما. مولف آزمون های آزمایشی قلمچی و گاج. مولف کتب دین و زندگی میکرو طلایی گاج، دور دنیا در چهار ساعت و جمع بندی مهر و ماه

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 95%
ریاضیات 75%
نرم افزار کامپیوتر 80%

تجربه و فعالیت

کارشناس آموزشی صدا و سیما | طراح آزمون های آزمایشی قلمچی وگاج | مولف کتب دین و زندگی میکروطلایی گاج، دور دنیا در چهار ساعت، جمع بندی مهر و ماه