میثم فلاح

تماس سریع

استاد میثم فلاح

مولف سوالات عربی
مدرس لوح های آموزشی رایان و آفبا. مدرس آموزشگاه های راه اندیشه تهران، ماهان تهران، پرستو تهران، بهارستان کرج، اندیشه اهواز، همگامان شهریار. مولف انتشارات راه اندیشه

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 90%
جغرافیا 75%

تجربه و فعالیت

مدرس لوح های آموزشی رایان و آفبا | مدرس آموزشگاه های راه اندیشه تهران، ماهان تهران، پرستو تهران، بهارستان کرج، اندیشه اهواز، همگامان شهریار | مولف انتشارات راه اندیشه