حاج حیدر

تماس سریع

دکتر ابوالفضل حاجی حیدر

مولف سوالات زمین شناسی
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی. مدیر تالیف کتاب های ستاره شو، سلامت بهداشت (انتشارات بین المللی گاج). مدرس سایت دکتر آی کیو، بیست شو

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
صحبت كردن 75%
ریاضیات 90%
جغرافیا 75%

تجربه و فعالیت

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی | مدیر تالیف کتابهای ستاره شو، سلامت بهداشت (انتشارات بین المللی گاج) | مدرس سایت دکتر آی کیو، بیست شو