امیر هورفر

تماس سریع

استاد امیر هورفر

مولف سوالات عربی
کارشناس فقه حقوق و کارشناسی ارشد کامپیوتر. ۲۰ سال سابقه تدریس در مدارس علامه حلی، فرزانگان، فرهنگ، ربانی و ... و آموزشگاههای هدف، تاملند، پرستو، ماهان و ...

مهارتهای حرفه ای

انگلیسی 85%
شیمی 75%
ریاضیات 90%
نرم افزار کامپیوتر 85%

تجربه و فعالیت

کارشناس فقه حقوق و کارشناسی ارشد کامپیوتر | ۲۰ سال سابقه تدریس در مدارس علامه حلی، فرزانگان، فرهنگ، ربانی و … | و آموزشگاههای هدف، تاملند، پرستو، ماهان و …