مدرس لوح های آموزشی رایان و آفبا | مدرس آموزشگاه های راه اندیشه تهران، ماهان تهران، پرستو تهران، بهارستان کرج،...
کارشناس فقه حقوق و کارشناسی ارشد کامپیوتر | ۲۰ سال سابقه تدریس در مدارس علامه حلی، فرزانگان، فرهنگ، ربانی و...